Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
22/04/2024

Закона за безопасност условията на труда

закона

Закон за безопасност условията на труда. Основната задача на Закона за безопасност на труда е предотвратяването и предотвратяването на производствени травми, професионални заболявания и минимизиране на социалните последици.

С други думи, основната задача на охраната на труда е да осигури социално приемлив риск на всяко работно място.

Основни принципи на закон за безопасност условията на труда:

 1. Осигуряване опазването на живота, здравето и работоспособността на служителите в процеса на трудова дейност.
 2. Социално партньорство на работодатели и служители в областта на охраната на труда.
 3. Гаранции за защита на правото на работниците на труд при условия, отговарящи на изискванията по охрана на труда.
 4. Определяне и изплащане на обезщетение за тежък труд и работа с вредни и (или) опасни условия на труд.
 5. Социално осигуряване на работниците срещу производствени злополуки и професионални заболявания.
 6. Медицинска, социална и професионална рехабилитация на работници, пострадали от трудови злополуки и професионални заболявания. Изброените принципи са в основата, са първоначалните разпоредби на закона за  безопасност на труда и подлежат не само на признаване, но и на ежедневна реализация. Тяхното изпълнение служи като гаранция за безопасност на труда.
 7. Правни мерки за безопоасност условията на труда

Мерки на закона

Законовите мерки за охрана на труда са създаване на система правни разпоредби, които определят стандарти за безопасни и здравословни условия на труд и законни средства за тяхното прилагане. Тази правна система се основава на Конституцията на републиката и включва закони, подзаконови актове и също местни разпоредби, приети в конкретни организации.

 1. Социално-икономически мерки за безопасност на труда

Социално-икономическите мерки за безопасност условията на труда включват мерки държавни стимули за работодателите за подобряване на нивото на защита на труда, установяване на обезщетения и обезщетения при извършване на опасна и опасна работа условия на труд, защита на определени, най-слабо защитени категории служители, задължително социално осигуряване и изплащане на обезщетения за възникване на професионални заболявания и производствени травми.

 1. Организационно-технически мерки по безопасност условията на труда

Организационни и технически мерки по безопасност условията на труда са създаване на система за управление на охраната на труда – единен комплекс от взаимосвързани и взаимодействащи елементи, които задават политика и цели в области на охрана на труда в конкретна организация и процедури за постигането им цели.

 1. Санитарно-хигиенни мерки по безопасност условията на труда

Санитарно-хигиенните мерки по безопасност условията на труда се състоят в извършване работи, насочени към намаляване нивото на излагане на работниците на вредни и опасни производствени фактори с цел осигуряване на благоприятни условия на труд и профилактика на професионални заболявания.

 1. Терапевтични и превантивни мерки за безопасност условията на труда

Терапевтичните и превантивните мерки по безопасност условията на труда включват

организацията предварителни, периодични и извънредни медицински прегледи, задължителни психиатрични прегледи на работниците, издаване на мляко и превантивно хранене.

 1. Рехабилитационни мерки по безопасност условията на труда

Рехабилитационните мерки за охрана на труда се състоят в изпълнението набор от мерки,

насочени към възстановяване на здравето и работоспособност на работници, пострадали в резултат на трудова злополука производствени и професионални заболявания.

Социалната същност на охраната на труда е поддържането на здравето и работоспособност

на икономически активното население при максимално възможна ниво, както и социална защита на пострадалите на работното място и техните семейства.

Икономическата същност на безопасност условията на на труд е да се сведат до минимум загубите на

обществото при извършване на производствена дейност чрез предотвратяване на случаи професионални травми и професионална заболеваемост.

Коментарите са изключени.