Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
13/07/2024

Оперативно отчитане на персонала и счетоводство

Оперативно отчитане на персонала и счетоводство

Оперативно отчитане на персонала и счетоводство

Заетостта се формализира със заповед (инструкция) на администрацията на организацията, която се съобщава на служителя срещу разписка. Заповедта се издава въз основа на писмен трудов договор (договор). Според Кодекса на труда основният документ за трудовата дейност на служител е трудовата книжка. Тя се попълва в счетоводство  от счетоводителя. Отчитането на броя в организациите се извършва с лични карти. Личната карта се попълва в един екземпляр въз основа на съответните документи: паспорт, военна книжка, трудова книжка, диплома за завършено учебно заведение. За ръководители и инженери се попълва и личен лист за досиетата на персонала.

Счетоводство на персонала се поддържа в отдела по персонала на организацията, като се използват следните първични счетоводни документи: заповед (инструкция) за наемане; заповед (инструкция) за преместване на друга работа; заповед (инструкция) за предоставяне на отпуск; заповед (указание) за прекратяване на трудовия договор.

Повече за присвояването на персонален номер

На всеки служител от счетоводство се присвоява персонален номер, според който той се вписва в ведомостта и във всички документи за заплати.

Всяка организация има определен режим на работа. Контролът върху спазването му се осъществява с помощта на отчети за времето. Това включва наблюдение на пристигането и заминаването от него, установяване на причините за закъснение и отсъствие, получаване на данни за действително отработените часове.

За изчисляване на заплатите счетоводният отдел открива лични сметки за всеки служител, включително работниците на непълно работно време, с изключение на лицата, работещи по договор. Въз основа на лични сметки се попълва декларация за сетълмент и плащане.

Личните сметки се откриват за една година. Важно част от вашено счетоводство.

Разбити по месеци, където е посочен всеки вид начисляване и приспадане. Организация и документиране на отчитането на продукцията, начисляване на заплатите на парче и повременното заплащане

Диференциацията на размера на възнаграждението се извършва в зависимост от сложността на работата, нейните условия, нивото на квалификация на работниците. Заплатата на организациите не е ограничена до максимални размери и нейното увеличение зависи от размера на доходите на организацията.

Заплатата на парче е такава заплата, при която служителят получава заплата в зависимост от обема на извършената работа при установени ставки на парче за единица висококачествени продукти, изразени във физическо изражение (парчета, килограми, метри и др.). Основата за организацията на частната форма на заплащане са нормите на времето, нормите на продукцията и частните ставки. Продукцията е количеството произведени продукти, части, извършени операции, предоставени услуги.

Повече информация за счетоводство тук.

Коментарите са изключени.